Historien om Sootkanalen

Engebret Soot 1786-1859) er en av de første vi vet fikk en betydelig forbedret sosial posisjon gjennom sine tekniske kunnskaper. Husmannssønnen fra Sootplassen under Mangen hadde ingen formell teknisk utdannelse, men ble likevel landets fremste kanalbygger.

En medvirkende årsak til Soots suksess var hans oppfinnsomhet,  og dessuten  brukte han ører og øyne godt. Han startet som smed og tømmermann, og han var tidlig interessert i å utnytte vannkraften. Han synes å ha hatt en spesiell evne til å forstå når tiden var moden. Anleggene hans var dessuten enkle og billige og kunne bygges med lokale krefter uten spesialkunnskap.

Soots anlegg gikk fra Skjærvangen i Eidskog til Gulltjerndammen (Gulltjernmodammen) i daværende Setskog anneks i daværende Høland kommune og var en kombinasjon av 16 sluser (opprinnelig 15) mellom Skjærvangen og Mortskjølungen og jernbaneanlegg (Grasmobanen) mellom Mortskjølungen og Tvillingtjern. Videre regulering av Langskjølungsvassdraget mellom Eidskog og Setskog samt en del bekker, oppdemming av Mortskjølungen og et mindre tjern og oppdemming av Tvillingtjern. Vannskillet ved Tvillingtjern ble dermed endret slik at det vatnet som tidligere rant til Krokskjølungen, rant til Setten. Det ble gravd en 450m nivåkanal mellom Tvillingtjern og Gulltjern. Vatnet i Tvillingtjern ble regulert ved Sælaputtdammen. Det naturlige vanntilsiget til Tvillingtjern var for lite til at fløting var mulig. Vatn fra Røytjern og Aurdyppeltjern ble derfor ledet ned i Nivåkanalen. Fra Aurdyppeltjern skjedde dette via ei trerenne ca 160 m opp for Gulltjern, og etter et lite stykke gikk det i en utgravet kanal ned til Sælaputtdammen. Vassrenna fra Aurdyppeltjern ble også brukt til tømmerfløting. Den gikk nesten helt ned til Gulltjern. Etter ca 100m var det et hull i bunnen på renna. Der gikk vatnet gjennom og rant inn i Nivåkanalen. Tømmeret fortsatte rett fram og gikk rett ned i Gullltjern uten vatn. Dette var mulig p g a bratt terreng.

Mangenvassdraget og Hvervselva hørte ikke med til det opprinnelige anlegget.

Nåværende dam ved Mortskjølungen er bygd rundt 1909 av svenske steinmurere. Tømmerrenna i Hvervselva er bygd i 1890, men det var fløting i Hvervselva fra 1820-tallet av.
I ettertid har dette blitt sett i sammenheng med det opprinnelige anlegget til Engebret Soot – et anlegg som er blitt utviklet over tid etterhvert som en har funnet praktiske løsninger på et økt behov for frakting av tømmer.